x

Odense Offentlige Slagterier

VESTHARDT ARKITEKTER vinder bygherrekonkurrencen om 119 almene ungdomsboliger til Odense Boligselskab Odense i samarbejde med Jesper Thyge Brøgger, Archiwoo og ÅF lighting.
Dommerkomiteen skriver:
Et meget dynamisk og gennemarbejdet forslag, der måske ved første øjekast virker uoverskueligt, men viser sig at indeholde en masse medrivende kvaliteter. Man er ikke i tvivl om målgruppen, og forslaget understøtter klart tanken om et udfordrende og dynamisk miljø, der inviterer hele bydelen indenfor. Forslaget anses for både robust, fleksibelt og fristende. Det flytter ganske enkelt grænser.Belysningen der tænkes udført er på et højt kvalitetsniveau. Den vil være med til at gøre stedet til et “must see” sted i Odense.
OOS

Prækvalificeret til OPS Gellerup Nord.

OPS Gellerup Nord - Nyt kontorbyggeri til Teknik & Miljø, for Aarhus Kommune.
Aarhus Kommune har indbudt 4 prækvalificerede ansøgere til at deltage i den konkurrenceprægede dialog om den udbudte OPS-kontrakt vedrørende opførelse og drift af kommunale arbejdspladser og udadvendte funktioner i Gellerup Nord.
Den nye kontorbygning skal understøtte helhedsplanens vision om at omdanne Gellerup og
Toveshøj til en attraktiv bydel i Aarhus. En bydel, hvor arbejdspladser, boliger, erhverv, byrum og forskellighed skaber den nødvendige dynamik, der ikke kun er med til at sikre inklusion af områdets nuværende borgere, men samtidig bliver et attraktivt trækplaster for resten af byens mange borgere.
Bygningen skal indeholde i alt ca. 950 kommunale arbejdspladser til hovedsageligt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Herudover vil Lokalpolitiet blive en del af de nye kontorarealer med 30 arbejdspladser samtidig med, at bygningen skal indeholde ca. 1.500 m² øvrige udadvendte funktioner. Følgende 4 ansøgere er efter forudgående prækvalifikation udvalgt til at deltage i den konkurrenceprægede dialog om den udbudte OPS-kontrakt.

CASA A/S, Forenede Service A/S, Arkitekt, BIG, Vesthardt Arkitekter, SLA, MOE, Rune Kilden.

De øvrige teams
MT Højgaard A/S, DEAS A/S Arkitekt C. F. Møller, m.f.
A. Enggaard A/S - Enggaard Gruppen A/S, Arkitema m.f.
NCC Construction Danmark A/S – ISS Facility Services A/S, Cowi, Schønherr A/S, Henning Larsen Architects A/S og GPP arkitekter
Foto Poul Petersen 

Godt nytår til 2015

Kære samarbejdspartnere venner kollegaer 

Tak for godt samarbejde i 2014

Godt nytår til 2015

Vi ses her i vores nye lokaler

Klostergede 32 G

I chokolade fabrikken ELVIRASMINDE

AA arkitektfagdommer - renovering i Himmerland

KILDEPARKEN 2020, Himmerland Boligforening, Aalborg.
Indbudt projektkonkurrence, med udbud med forhandling.
Hans Jørgen Vesthardt og landskabsarkitekt Torben Weinø er udpeget af  Akademisk Arkitektforeningens som arkitektfagdommere i konkurrencen.
Renovering af 245 familieboliger fordelt på etagehuse og gårdhuse. Der er således behov for en omfattende renovering, herunder ændringer i bygningernes facadeudtryk og afdelingernes fysiske struktur for så vidt angår friarealer og adgangsforhold. Der er behov for at tilvejebringe en større variation i boligudbuddet, både i forhold til varierede boligstørrelser og boligernes egnethed i forhold til ældre og handicappede.
Bygherrerådgiver / konkurrencerådgiver D|K2 bygherrerådgivning v. Torben Østergaard.
Følgende fem hold deltager i konkurrencen:
C. F. Møller / Cowi
KPF Arkitekter / Rubow arkitekter / Viggo Madsen / Via Trafik
Niras / Mangor og Nagel
Grontmij /Pluskontoret / Nova 5 / Møller & Grønborg
Kærsgaard og Andersen / Effekt / SLAS

 

Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig 1 præmie åben projektkonkurrence

Blandt 3 vinderforslag udarbejdet af Cubo, Vandkunsten og Vesthardt Arkitekter deltog team med Vesthardt og Archiwoo i den åbne projektkonkurrence om Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig konkurrence udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Aarhus Kommune og boligforeningen AL2 Bolig. 
Dommerbetænkningen beskriver forslagets overordnede plan- og bebyggelsesstruktur som punkthuse i fire og fem etager med en adderet længe i to etager til fælleslokaler og ét-værelses lejligheder. Kvaliteterne ved denne struktur er den åbne, grønne bebyggelsesform, de gode udsigtsforhold og den koncentrerede bygningsform. Punkthuse og fælleshuslænge danner en ankomstplads, der fungerer som entré til bebyggelsens fælles grønne, rekreative arealer.
Forslagets punkthusbebyggelse præsenterer en original, ny typehybrid skabt af etagehuset med smalle lejligheder kombineret med punkthuset - urban villa eller af klyngehuset omkring fællesarealet ekstruderet op til et etagehus. Punkthusenes fælles, klimabeskyttede, centrale ankomst- og trapperum i kombination med muligheden for at etablere fællesarealer på etagerne skaber rum for det valgfrie fællesskab, som kendetegner det almene boligbyggeri og i dag den sociale bæredygtighed.
Forslaget er, som alment boligbyggeri med vægten på fællesskab og bæredygtighed og inden for rammerne af en miljømæssig og teknisk afbalanceret byggeskik, typologisk og arkitektonisk nytænkende og dermed et vigtigt bidrag i debatten om udvikling af den almene bolig.
Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem Vesthardt Arkitekter og Archiwoo.
Øvrige samarbejdspartnere er Poul Bæk Pedersen lektor Arkitektskolen i Aarhus, ingeniørfirmaet Tri-Consult, landskabsarkitektfirmaet byMunch, samt beton konsulenter Asbjørn Søndergaard, cand.arch. Per Dombernowsky, civilingeniør.
Der arbejde med at opføre alle 3 vinderprojekter. I første omgang opføres Vandkunstens vinnerforslag på toppen af den nye bydel Lisbjerg nord for Aarhus.
se projektet på konkurrencens hjemmeside
http://arkitektforeningen.dk/node/20191

DNV - gødstrup psykiatri - inviteret idekonkurrence efter prækvalifikation

Et sted i forstaden i Gødstrup
Målet med denne visionsskitse for Gødstrup Psykiatrien, er at skabe et trygt og atmosfærefyldt miljø for både patienter og et bredt lægefagligt, samarbejdende sundhedsvæsen, under parolen: ”både et paradis, og en rumraket”
Det nye planlagte DNV ligger og knejser på heden.
Et moderne planlagt og snart bygget monument, der skaber rum for et top professionelt og effektivt sundhedsvæsen indenfor de somatiske behandlinger.
Med etableringen af den nye psykiatri i tilknytning til somatikken på DNV sidestiller man overordnet somatik og psykiatri, hvilket er en sympatisk grundtanke og endvidere en væsentligt parameter set forhold til nærhedsprincipper i forbindelse med generel behandlingen af psykiatriske patienters somatiske sygdomme. Dette vil generelt være medvirkende til et smidigere flow i den daglige behandling af psykiatriske patienter.
Helt overordnet er der dog tale om to vidt forskellige sygdomsforløb som kalder på forskellige rumligheder, hvilket også er indarbejdet i den overordnede masterplan.
Somatikken er etableret med en servicerende base med tilhørende servicerede sengestuer i højden med udsigt ud over heden med inspiration fra blandt andet Herlev sygehus.
Overordnet er psykiatrien omvendt med de servicerede boenheder med terapi m.m. i stueetagen og de servicerende ambulatorier, læger, kontorer samt personale på 1 salen.
Den nye psykiatri i tilknytning til DNV er planlagt i 2 etager og placeret mod øst i masterplanen tæt på Gødstrup sø, et rekreativt blåt naturelement i det grønne.
Et væsentligt udgangspunkt hvordan gives der form til en toetages psykiatri, med somatikkens lidt monumentale og stablede form, som nabo og samarbejdspartner, så der samtidigt kan opnås en ligeværdigt arkitektonisk stærkt form samspil mellem psykiatri og somatik. Psykiatri med bo enheder ”nede” på jorden i kontrast til den stakkede somatik i op til 7 -8 etager.
Projektet er udviklet i tæt samarbejde mellem Vesthardt Arkitekter og Archiwoo.

vojens lægehus

Vojens lægerne Morten Dahl og Hanne Slot Høst holdt indvielsesreception i deres nye lægehus den 31. januar 2014.
Bygningen er på 500 kvadratmeter og er placeret i udkanten af Vojens i naturskønne omgivelser.
Der er indrettet 7 konsultations rum, konferencerum, venteværelse, skadestue, laboratorium samt diverse bi rum.
Der arbejder til dagligt 3 læger, 3 sygeplejerske samt administrativt personale i bygningen.
Konsultations rummene orienteres sig ud mod en parklignende have og husets snit dramatiserer det let skrående terræn.
Vesthardt Arkitekter har fungeret som totalrådgiver med ingeniørfirmaet Tri-Consult som underrådgiver på ingeniørarbejder og byggeledelse.
Det samlede byggeprojekt blev udbudt i fagentrepriser.
Det samlede budget med tilhørende tidsplan blev overholdt og håndværkerne har gjort sig umage.
Vi glæder os som rådgivere over samarbejdet med en god og tilfreds bygherre som har haft vilje til kvalitet og tillid til at rådgiverteamet kunne leveret arkitektonisk, teknisk og processuel kvalitet til den aftalte tid og pris.
Tak for godt samarbejde til både bygherre og Tri-Consult.

AAA censor

Hans Jørgen Vesthardt fungerer som særlig sagkyndig censor ved afgange på Arkitektskolen i Aarhus. 
I år på afgangsprojekter på Haiti, i Norge og på Nørrebro i København.
Det er en del af Vesthardt Arkitekters identitet at være tæt på Arkitektskolen og de arkitektstuderende.

godt nytår 2014

Alle samarbejdspartnere ønskes et godt nytår.
Vi ser frem til et travlt 2014 med gode, spændende, udviklende og sjove samarbejder på vej.
I 2013 har vi blandt andet tegnet og projekteret endnu et lægehus til privatpraktiserende læger i Vojens.
Vi har opmålt og står for renovering og modernisering af Lykkegården ved Helsinge, som ligger i et unikt landskab på Nordsjælland.  Af mindre opgaver er der tegnet med villaer og sommerhuse på Samsø. 
Af større opgaver har været Sundhedscenteret i Kolding samt et helt bykvarter Kirkebjerg Terrassen i den nye bydel Kirkebjerg i Brøndby Kommune.
For en gruppe af investorer og grundejere har VESTHARDT ARKITEKTER tegnet byvison og arbejder p.t. på lokalplanen som i alt rummer ca. 450 boliger og 30.000 kvadratmeter butik og erhvervskvadratmeter.

udvidelse Hasle sognegård

VESTHARDT ARKITEKTER er i samarbejde med Regnbuen arkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen samt Landskab Aarhus blevet prækvalificeret til konkurrencen om udvidelse at sognegården ved Hasle Kirke.
Menighedsrådet ved Hasle Kirke har truffet beslutning om, at den tidligere præstebolig skal nedrives for at skabe plads til en udvidelse af den eksisterende sognegård, som ved samme lejlighed skal renoveres. Derud over skal de administrationslokaler, som bliver ledige i stueplan i mandskabsbygningen ved lettere renovering og ombygning omdannes til et Ungdomshus.
Mellem bygningerne skal der skabes attraktive uderum, der tilvejebringer optimale muligheder, for udendørs aktiviteter. Den nye sognegård skal stå færdig til ibrugtagning til begyndelsen af
april 2016.
De øvrige 3 prækvalificerede teams er:
KPF & Brøgger, Moe a/s Rådgivende Ingeniører
Oooja Aps, Kim Thorsell Architects, Vision+ Rådgivende Ingeniører
Arkitektfirmaet Frost Larsen, Kontur Arkitekter og Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

AA fagdommer

Hans Jørgen Vesthardt er udpeget af Akademisk Arkitektforening som arkitektfagdommer på konkurrencen ”Nyt kommunalt administrationscenter og dobbelthal på Skanderborg Fælled”
Siden dannelsen af den nye Skanderborg Kommune har det været et ønske at samle den kommunale administration.
Projektet viser nye veje for samarbejde, synergi, innovation og bæredygtighed i balance med den skønne natur i Skanderborg Kommune. Der er tale om et såkaldt ”samlet udbud”, som er en totalentreprise kombineret med en aftale om 10 års vedligehold af klimaskærm og bygningsinstallationer. Der er indbygget en projektkonkurrence i totalentreprisenkonkurrencen. Bygherrerådgiver er Kuben Management samt GPP arkitekter, Bygherre Skanderborg Kommune.
Øvrige fagdommere er Arkitekt maa Michael Kruse, C. F. Møller, Civilingeniør Bo Søgaard, Lemming & Eriksson  samt Christoffer Borgwardt-Stampe, Rambøll.
Projektets anlægsøkonomi 350.000.000 kr. De fem deltagere

C.C. Contractor A/S, AART Architects, A/S Midtconsult p/s
Hoffmann A/S, Aarhus Arkitekterne A/S, Moe A/S, Arkplan
KPC Herning A/S, Schmidt Hammer Lassen Architects, Bascon A/S
NCC Construction, Danmark A/S, 3XN A/S, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS, COWI A/S, Bravida Danmark A/S
Züblin Scandinavia A/S, Kemp & Lauritzen A/S, Ed Zübling AG, Henning Larsen Architects, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma A/SKemp & Lauritzen
 

 

moderne lægepraksis kræver moderne lægehuse

Tegn os ”et hus med kunstnerisk nerve og indlevelse”
Sådan lød opgaven, vi fik i opdrag af en gruppe læger i efteråret 2008.
Nu står ”Det Grønne Hus” færdigt i forstaden Hinnerup lidt nord for Århus.
Moderne Lægepraksis kræver Moderne Lægehuse, er en publikation om projektet til Hinnerup Lægerne.
Visionen om at skabe en moderne lægepraksis i et moderne hus har længe været et mål for Hinnerup Lægerne. Et moderne, klassisk og signifikant hus, der på en værdig og overbevisende måde udtrykker sig - som noget nyt og særligt i Hinnerup.
Det nye lægehus er taget i brug i sommeren 2010. Her har Hinnerup Lægerne fået et nyt arbejdsmiljø, i en lys og venlig bygning med god plads, hvor funktionalitet og tilgængelighed for både patienter og personale er højt prioriteret.
Et nyt hus, hvor lægen i videst muligt omfang er ”tilgængelig” for patienterne.
Med baggrund i denne opgave til Hinnerup Lægerne, har vi som arkitekter dugfriske erfaringer med at tegne og projektere lægehuse til privat praktiserende læger, alt sammen i tæt samarbejde med ingeniørrådgiveren tri-consult som ingeniører og byggeledere.

download publikationen i pdf her

 
Open publication - Free publishing - More vesthardt

7 november byplanprisen middelfart kommune

Den 6. oktober fik Borgmester Steen Dahlstrøm fra Middelfart kommune overrakt Byplanprisen.
Byplanprisen uddeles hvert år til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort en særlig indsats for at fremme gode og smukke bymiljøer og landskaber.
Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Akademisk Arkitektforening.
Middelfart kommune indstilles til Byplanprisen fordi havnefronten er et eksempel på en realiseret planlægning, der viser, at klare politiske visioner forenet med et konstruktivt samarbejde med private investorer og foreninger kan skabe et positivt resultat uden, at der gives køb på planens hovedidé.
se Boliger på Middelfart Havnefront
se Pavillon på Middelfart Havnefront
Konkurrencen om planen for Havnepromenaden og boligbebyggelsen "Promenaden" blev vundet og projektet er skab i smarbejde med S&I arkitekter, LandPlus, Cowi og udført af KPC.
Projektet er udarbejdet i regi af JWH, med hjv som som ansvarlig partner og sagsarkitekt.
De øvrige bygninger Middelfart Sparekasse og kulturhuset er tegnet af 3XN og schmidt/hammer/lassen/architects.
link Dansk Byplanlaboratorium

30 september - arkitekturens dag - brabrand hallen ser dagen lys

Friis & Moltkes idrætsanlæg fra 1972, beliggende ved Brabrandsøen renoveres nænsomt og energirigtigt.
En energirigtig grundbelysning bestående af dagslys, siver ned langs de grandiose murede vægge.
Om aftenen vil det horisontale ovenlys placeret over de murede facader give Brabrand Hallen et nyt lysende element som kan ses på natte himlen i Brabrand.
Der etableres ny niveau fri adgang til foyer via en ny Forplads.
Tag og facade partier renoveres med en tidssvarende mængde isolering og energiruder i original formater.
Det skrå tag på omklædningsbygningen efterisoleres og afsluttes med et ”grønt” tag af sedum - på denne vis opdateres det udtjente bølge eternittag med et nyt energirigtigt tag som indgår som en del af de grønne voldanlæg omkring fodbold banerne.
Projektet er p.t. under opførelse, og projekteret efter vundet konkurrence.
Udført i samarbejde med Søren Jensen Rådgivende ingeniører, FRI og Sophus Søbye Arkitekter m.a.a.

22 juni pulsen præmieret blandt 43 konkurrenceforslag

Fremtidens bæredygtige multihus er titlen for den åbne projektkonkurrence, som Lokale- og Anlægsfonden udskrev den 27. januar 2011.
Lokale- og Anlægsfonden inviterede interesserede arkitekter, ingeniører, planlæggere, idrætsinteresserede, bæredygtighedseksperter med flere til at danne teams og deltage i denne spændende åbne projektkonkurrence.
Vi drømmer om fantastiske innovative realiserbare bud på Multihuset Pulsen.
Multihuset Pulsen skal være foregangsprojekt for fremtidens bæredygtige ”aktivitets-, kultur-, idræts og sundhedscentre.”
Med udgangspunkt i et udvalgt projekt, ”Pulsen i Salling” beliggende i Balling, Skive Kommune, udbad Lokale- og Anlægsfonden sig forslag til et nyt multihus indeholdende nye funktioner til ”aktivitets-, kultur-, idræts- og sundhedscenter”, som kunne danne foregangsprojekt for fremtidens bæredygtige multihus(e) rundt om i landet.
De nye funktioner skulle placeres på en grund beliggende tæt ved byens eksisterende idrætshal og tilhørende idrætsanlæg, med den lokale skole og et parcelhuskvarter som nærmeste naboer. Multihusets optimale og endelige placering var en del af opgaven. Herunder i hvor høj grad de nye funktioner skulle sammentænkes med eksisterende funktioner og skabe aktivering af nærmiljøet.
Der indkom i alt 43 forslag til konkurrencen og forslagene spændte vidt i udformning og idé. Tilsammen udgjorde de en mangfoldig baggrund for dommerkomiteens arbejde med at vurdere hvilke konceptuelle og formmæssige løsninger, der bedst besvarede programmets dobbelte opgave: At skabe et unikt og attraktivt byggeri for Pulsen i Salling og samtidigt levere bredt inspirerende løsninger til fremtidens bæredygtige multihus(e).
Forslagene har hver især bidraget til en meget væsentlig diskussion om, hvorvidt man fysisk kan genanvende og inddrage det mere anonyme byggeri (her Balling Hallen) som en vital brik i et funklende nyt multihus.
Projektet er et godt eksempel på integreret design udført i samarbejde med ingeniørfirmaet Tri-Consult.
http://www.arkitektforeningen.dk/node/10209
dommerbetænkning

Sundhedscenter Hobro

Vi er blevet indbudt til at deltage i en konkurrence om et nyt sundhedscenter i Hobro Bymidte.
Sundhedscenteret indeholder BeneFiT Hobro Fysioterapi, hudlæge, tandlæge og praktiserende læger.
Bygningsanlægget på 2000 kvadratmeter skal være et væsentligt signifikant hus i Hobro Bymidte.
Bygningen er placeret ud til åen der forbinder Mariagerfjord med  Vestrefjord.

Censor på Arkitektur & Design

Hans Jørgen Vesthardt fungerer som censor ved Aalborg Universitet, Arkitektur & Design den 6, 7, 20 og 23 juni.
Purpose: To enable the student to understand, analyze and apply architectural and technical disciplines in the integrated design process and thereby design a building.
Through the architectural design and modeling of a building, a particular emphasis is placed on the interaction between architectural elements such as space, form, aesthetics, functionality, lifestyle, social interplay, energy, environmental and climate technical and constructive solutions in the design of the building.
Aim: Having completed the project unit the student must be able to: devise solutions with a point of departure in societal, technical and environmental problems; model buildings of substantial architectural quality;model buildings with a consistent functionality in relation to a specific client and user group;integrate energy and climate technical solutions in the elaboration of the building by applying methodologies from the field of integrated building design; develop design solutions with an optimized interplay between the architectural expression, space, form, function, energy conditions and indoor climate; assess and synthesize the architectural solutions, technical possibilities and environmental demands and solutions that are embedded in the building.

A I Bygge Rating

Ratingsystemet viser, hvor virksomheden placerer sig i forhold til gennemsnittet.
Ratingsystemet er udviklet af Byggeriets Evaluerings Center. Systemet er ’open source’, dvs. at andre må benytte systemet.
Bygge Rating systemet er én blandt mange mulige metoder at anskue nøgletallene. Den enkelte bruger kan frit vælge at benytte Bygge Rating systemet eller andre metoder.
Det vægtede gennemsnit af vurderingerne for de 15 nøgletal giver virksomhedens samlede rating som angivet i denne tabel:
Bygge Rating Gennemsnit for Vesthardt Arkitekter
A Meget bedre end gennemsnittet 
B Bedre end gennemsnittet  
C Som gennemsnittet  
D Værre end gennemsnittet  
E Meget værre end gennemsnittet
BEC

8 februar sundhedscenter hammel

Favrskov kommune har inviteret Vesthardt Arkitekter til at deltage i konkurrencen om et nyt sundhedscenter i tilknytning til kulturhuset Inside i Hammel.
Kulturhuset Inside er beliggende centralt i Hammel og skal i fremtiden fungere som et omdrejningspunkt i bymidten. Med udgangspunkt i WH´s definition af sundhed, hvor der lægges vægt på både fysisk, psykisk og socialt velbefindende. Sundhed handler om livsglæde og handlekraft. Favrskov Kommune vil være kendt som en kommune, der sikrer gode rammer for, den enkelte kan leve et aktivt og meningsfyldt liv i fællesskab med andre - i familien, på arbejdet og i fritiden. Velfærd på alle niveauer.
Et kultur- service- og sundhedscenter med sundhedsrådgivning for kommunens borgere.

3 december 2007 - 2010

Hurra i dag har vi 3 års fødselsdag.
På de første tre år har vi arbejdet på 47 forskellige sager, i alle fagets skaler, design, bygningskunst og planlægning.
Vi har arbejdet med design af en tagkvist, stol, bænk, pejs, gade og by inventar, overdækninger, samt møbler til venteværelser.
På bygningssiden har vi arbejdet med institutioner, offentlige bygninger, transformationer, lægehuse, sognegårde, villaer og sommerhuse. Vi har vundet et par konkurrencer. Vi har været involveret i planlægnings og bybygnings konkurrencer, samt udarbejdelse af projektlokalplaner.
Vi har lige nu travlt med konkurrencer og at opdatere hjemmesiden.

3 november prækvalifikatiom til ungdomsklub

VESTHARDT ARKITEKTER er sammen med MMT - Mågevejens Murer- og Tømrerforretning A/S, Frederiksen Architects og ingeniørfirmaet Arne Elkjær A/S blevet prækvalificeret af Århus Kommune til totalentreprisekonkurrencen om en ny ungdomsklub i bydelen omkring Bispehaven i Århus nord.

De øvrige prækvalificerede virksomheder er
• JYTAS A/S [Pluskontoret + LB Consult]
• Einar Kornerup A/S [GPP + Tri-consult]
• E. Bodilsen Totalbyg A/S [KPF + Moe & Brødsgaard]
• Q-Construction ApS [Skala + Viggo Madsen]
 

september fagdommer

Akademisk Arkitektforening har netop udmeldt Hans Jørgen Vesthardt og Michael Kruse som fagdommere i  konkurrencen om BørneBy Ellekær. En ny daginstitution med integreret etnisk stordagpleje. Konkurrencen er udskrevet af Århus Kommune, Børn og Unge, med Cowi som bygherrerådgiver.
Prækvalificerede virksomheder.
• Davidsen Partnere A/S [Cebra + Gromtmij|Carl Bro]
• Nisgaard + Christoffersen A/S [Sahl + Tri-consult]
• E. Bodilsen Totalbyg A/S [KPF + Moe & Brødsgaard]
• JCN A/S [RUM Arkitekter + Søren Jensen]
• Engsø Gruppen - Jørgen Petersen & Co a/s [Aart + Niras]
Børne Ellekær daginstitutionen er en af de første i Danmark der opføres efter et byggeprogram, der er baseret på Modelprogram for daginstitutioner udgivet februar 2010 af Erhvervs- og Byggestyrelsen med støtte fra Realdania.

august indflytning møllevang sogn

1. etape af ny Helhedsplan for den fremtidige indretning af det samlede anlæg omkring Møllevangskirken, oprindeligt er tegnet af C. F. Møller er netop taget i brug.
Præsteboligen er transformeret til administration for Sognets medarbejdere.
I fremtiden skal Sognegården endvidere renoveres og fornyes.
Præsteboligens haveanlæg skal i fremtiden fremstå som en Sognepark. En afslutning af det samlede anlæg hvori bla. Handelshøjskolen, 4. Maj Kollegiet, Musikkonservatoriet og Møllevangsskolen indgår.

 

14 juli ny prækvalificering

Boligforeningen Århus Omegn – har i forbindelse med udbud om rammeaftale vedrørende arkitektrådgivning og landskabsarkitektrådgivning prækvalificeret Domus Arkitekter + Vesthardt Arkitekter blandt 22 ansøgere. De øvrige prækvalificerede er:
• Arkitektfirmaet C. F. Møller
• Sahl Arkitekter
• KPF Arkitekter A/S
• Pluskontoret
• Aarhus arkitekterne a/s
• Arkitema
• Poulsen & Partnere
Boligforeningen Århus Omegn er en almen boligorganisation, der administrerer
mere end 2.800 lejemål fordelt på 14 boligafdelinger. Boligforeningens formål
er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri.
Boligforeningen Århus Omegn har både etagebyggeri og tæt/lavt
byggeri, og boligerne er både familieboliger og ungdomsboliger.

21 juni velkommen i det grønne...

siger HINNERUPLÆGERNE
De første patienter ankom i morges imens det sidste søm i form af skiltningen blev sat op af Poul Gade skilte og malermester Dalsgård tapetserede Per Petris vægmaleri op i venteværelset.

11 juni Vejdirektoratet

VESTHARDT ARKITEKTER er sammen med Enemærke & Petersen a/s, ingeniørfirmaet Tri-Consult og arkitekterne Jesper Thyge Brøgger og Frederiksen Architects blevet prækvalificeret af Vejdirektoratet til projektet om nye offentlige toiletter langs statsvejene.
Gruppen skal designe, projektere, udføre og løbende levere et antal toiletbygninger af forskellig størrelse på forskellige lokaliteter i Danmark på rastepladser langs statsvejene. Toiletbygningerne skal blandt andet have arkitektonisk kvalitet, være fleksible i facadeudformning tilpasset den konkrete placering, være bæredygtige med hensyn til energiforbrug, vandforbrug og materialevalg, være drifts- og rengøringsvenlige og skabe tryghed for brugerne. Der kan ikke forventes tilladelse til byggeplads på opstillingsstederne, hvorfor en høj grad af præfabrikation skal forudsættes.

11 februar rejsegilde i Hinnerup

Siden 2003 har flere læger i Hinnerup arbejdet på at få et nyt lægehus.
Derfor var det en milepæl, da gruppen Lægerne i Hinnerup torsdag holdt rejsegilde med over 100 besøgende på byggepladsen.
Deres nye lægehus er beliggende på Herredsvej overfor Plejecenter Hinneruplund.
Lægerne Poul Kraghede, Lone Melgaard Jensen, Gerner Fly, Lone Slemming og Hans Jørgen Petersen flytter ind i slutningen af juni, huset er planlagt til at rumme op til 15 - 20 behandlere.
Vi har rådgivet bygherre lige fra valg af grund i udstykningen, udvikling af arkitektonisk ide, ydet fuldt projekteringsprojekt, tilsyn samt indretningsprojekt. Tri-Consult er ingeniør på alle ingeniørfagene, og Tri-Consult varetager endvidere også byggeledelsen under opførelsesfasen.
De udførende i fagentreprise er:
Mågevejens Murer- & Tømrerforretning A/S
VVS-Company A/S
Kontec Ventilation
ISS-Teknik
Bravidea
Malerfirma Dalsgaard
Xpert gulve
Kone elevator
Re-L Sikring
Landinspektørfirmaet
4ap geoteknik 
http://stiften.dk/article/20100211/AAS/702119793/1038/liv30
http://www.findvej.dk/56.26212,10.07845?zoom=16&maptype=2

januar 2010 Straight overdækning på kh

Århus Sygehus har valgt Flexys Straight som postkasseoverdækning.
Århus Sygehus er en del af Århus Universitetshospital og varetager en behandling af borgere fra hele Region Midtjylland samt fra andre regioner.
www.flexys.dk