År
2015

Opgavetype
1. præmie indbudt bygherrekonkurrence

Opgavekategori
119 almene boliger bologgade

Bygherre Investor
Odense Boligselskab

Lokalitet
Grønlykkevej
Odense

Størrelse

Byggesum

Supplerende arkitekter
Jesper Thyge Brøgger
Archiwoo

Landskabsarkitekt
Vesthardt Arkitekter

Lysingeniør
Åf Lighting

Status
Igangværende

 

 

 


  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg
  • sliderImg

Odense Offentlige Slagtehuse


Dommerkomiteen skrev
Et meget dynamisk og gennemarbejdet forslag, der måske ved første øjekast virker uoverskueligt, men viser sig at indeholde en masse medrivende kvaliteter. Man er ikke i tvivl om målgruppen, og forslaget understøtter klart tanken om et udfordrende og dynamisk miljø, der inviterer hele bydelen indenfor. Forslaget anses for både robust, fleksibelt og fristende. Det flytter ganske enkelt grænser.Belysningen der tænkes udført er på et højt kvalitetsniveau. Den vil være med til at gøre stedet til et “must see” sted i Odense.

Intro, Odense Offentlige Slagtehuse
Odense er rig på værdifulde industribyggerier, som TV2 Kvægtorvet, Brandts Klædefabrik og Thrigefirkanten. De repræsenterer alle en vigtig del af Odenses historie, og er hver især med til at definere og indramme Odenses identitet og sjæl i naturligt samspil med andre fine bygværker i byen. Det er gennem disse fysiske og mentale fikspunkter omridset og indholdet af Odense opleves, sanses og mærkes.
Med den fine udnyttelse af Odense Offentlige Slagtehuse fra 1927 til ungdomsboliger træder dette bygværk, der ligeledes repræsenterer et unikt stykke bygningskultur ind på scenen. Dette særlige og markant placerede bygningskompleks ligger mod krydset Rugårdsvej og Grønløkkevej, dets synlighed og udtryksfulde arkitektoniske tilstedeværelse gør, at alle der færdes i Odense kender til det smukke og karakteristiske bygværk.

Odense Offentlige Slagtehus er mere end en række bygninger rundt om et markant hjørne. Hele komplekset fremstår som en fin lille bydel opført I røde blødstrøgne tegl, med tårne, pladsdannelser, prægtige haller, fine sidebygninger og gadeforløb som en by i byen.

Nyt og gammelt

Genanvendelsen og transformation af de gamle, bevaringsværdige industribygninger rummer en unik mulighed for at opnå fine kontraster mellem nyt og gammelt. Med opførelsen af ungdomsboligerne i bygningerne omkring anlæggets kørehal, skabes der ”et levende liv” mellem murene og bygningsanlægget får en helt ny funktion, et rum for aktivitet med det liv der nu skal leves i bygningsanlægget med ungdomsboligerne samlet omkring den store kørehal og de indre gårdhaver som en levende by i byen.
Det nye samlingspunkt og fællesområder for både beboere og byens brugere, fremstår som en aktiv boliggade, en gågade og et offentligt byrum på en og samme tid. Det kræver en nænsom, indfølende og bevidst strategi, som vi gerne vil demonstrere med forslaget. Udgangspunktet for alle de forskellige beslutninger og designelementer vi arbejder med, er i princippet hentet i den eksisterende arkitekturs robuste og kraftfulde udtryk, krydret med den fine og delikat udførte håndværksmæssige detaljerigdom. Man kunne sige at udgangspunktet er det grove og det fine eller det enkle og komplekse mod hinanden. Det væsentlige i forslaget er at understøtte de eksisterende kvaliteter med nye kvaliteter, der skaber rammer for det gode liv i de smukke bygninger - til glæde og gavn for de nye beboere og helt generelt Odense by i særdeleshed.


Stoppestedet
Indretning af boliggaden i den eksisterende kørehal tager udgangspunkt i programmets intentioner om at skabe et fællesskab og et socialt liv. Grund ideen er et “stoppested” hvor mennesker kan mødes spontant og ved arrangerede events. Rammen om dette liv, er en fleksibel indretning som både beboere og byens borgere kan bygge videre på.
Et indbydende samlende gulv i samme niveau, er forslagets grundlæggende arkitektoniske, funktionelle og æstetiske element. Et gulv der via belægning binder byen, kørehallen og ungdomsboligerne sammen til et samlet æstetisk hele som en By i Byen.
Fra Tårnpladsen mod Grønlykkevej sammenbindes bygningsanlægget med byen via nye sammenhængende belægninger med belægnings spots på fladen. Som rumdannende og ledende elementer placeres søjler i form af lysmaster og træer sammen med belægningsspots i en samlet komposition, der visuelt leder til hovedindgangen og kørehallen “den fremtidige boliggade”. Den nye boliggade kobles enkelt og naturligt på den eksisterende by, via nye kontrasterende og visuelt vejledende designelementer, spots på fladen og lysspots, både ved højlys dag og om natten.
Asfalt, belægnings- og lysspots kontrasterer Odenses fine fortovstegls gulvtæppe med en for Odense offentlige Slagtehuses anlæg egen belægningsidentitet, som en by i byen. En særlig by i byen, bydel med sin egen identitet som en parallel til Brandts Klædefabrik, Thrigefirkanten og Kvægtorvet.
Den sammenhængende belægningen binder endvidere inde og ude sammen. Belægning leder ind til og igennem boliggaden fra forpladsen mod syd til det grønne anlæg mod nord. På og med belægningen etableres steder og fortællinger om fladen og rummets potentiale med farvede belægningsspots og belysningsspots.
Det historiske bygningsanlæg er skabt i en kombination af æstetik og funktion. Den fremtidige anvendelse at rummet et ligeledes designet i en kombination af æstetik og funktion, hvor fortællingen om bevægelse og mobilitet indgår som en storytelling inspireret af kørehallen og transportsystemerne i loftet - bevægelse er et gennemgående tema - i boliggaden. Indretningen skal være funktionelt robust og fleksibel og understøtte både planlagte events og spontant ophold, leg, chill out mm.

Den indre boliggade
Den historiske kørehal transformeres til et indre byrum - en boliggade, i et moderne, fleksibelt og kunstnerisk sammensat mønster, af farvede spots og en scenograferbar og variabel lyssætning. Serie af ledende spots på fladen suppleres af rumskabende træer, lysmaster og møblering i en komposition af adderede elementer der tilsammen kontrasterer det fine historiske bygningsanlæg og skaber en ny fortælling i en historisk kontekst. 
Et afgørende element er at rummet er tilgængeligt fysisk, visuelt, mentalt og digitalt [via sociale medier] for både beboere og offentligheden. Tilgængelighed  for alle er en grundforudsætning for etablering af fællesskaber.
Stoppestedet kan understøtte events i forbindelse med semesterstart, tv events, fester, kunst, kultur, udstillinger, foodfestivaler etc. Et historisk rum, transformeres til en helt ny type fællesområde, hvor digitale fællesrum, facebook twitter og lignende kan være drivere til fysiske fællesskaber og møder ved Stoppestedet.
Der er i de senere år indhentet gode erfaringer med incitamenter til at understøtte ejerskab til fællesområder, ved at etablere “boliggadelaug” der administrerer en årlig sum som stilles til rådighed for fællesskabet. Der vælges på afdelingsmødet repræsentanter, der løbende administrerer og facilitere fællesskabet. og afdelingsmødet bestemmer størrelsen af rådighedsbeløbet.

Mobiler og møblering

En ombygget bus, er parkeret som et rumligt og identitetsskabende rummøbel som en buslounge ved stoppestedet. Bussen indrettes med siddepladser og mødeborde, hvor beboere og borgere kan mødes, indtage medbragt mad, høre musik og gå på det trådløse WI-FI, lave lektier eller bare hænge ud. Bussen kan bookes via intern digital opslagstavle via bluetooth. Der er mulighed for at opvarme bussen via eldrevne varmelegemer der kan igangsættes og betales via mobilpay eller automat.
Der møbleres med et langt “køkkenelement” med installationer for el, vand, vask og afløb til brug for gadens beboere i forbindelse med både events og dagligt brug. Det møbleres med lette sidde hopop stole og borde, samt genbrugs møbler sofaer m.m. Som aktivitets skabende elementer møbleres der med street bordfodbold, basketball, samt badminton for at skabe aktivitet og bevægelse.

Fysisk og digital opslagstavle

Der er installeret en digital opslagstavle ved hovedindgangen. Her kan arrangementer og events annonceres. Den vil fungere både som et “fysisk  og et socialt netværk” Stoppestedet kan have sin egen facebookside, hvor beboere og byens borgere kan orientere sig omkring hvad der foregår ved Stoppestedet.

Digitale events

Rummet udstyres med projektor og en del af kørehallens væg kan anvendes som “billedvæg” i forbindelse med film, foredrag, sportskampe, events m.v.

Postkasserne

Postkasserne placeres som en postkassesøjle, hvor postkasserne er med til at skabe et rum og et sted, der er med til at understøtte mødet mellem beboerne. Som en del af postkasse søjlen vil et plandiagram orientere besøgende, så de let kan finde rundt, og finde den person man leder efter, hvis man ikke har aftalt at mødes ved stoppestedet.

Træer i boliggaden

Der indrettes endvidere med “vejtræer” i boliggaden. Træer er erfaringsmæssigt væsentlige elementer for menneskelig velvære, et æstetisk og poetisk naturelement. Træerne er endvidere med til at danne rum og underdele rummet. Træer er akustisk dæmpende og vil for akustikken være et befordrende element. Det er vurderet at der er tilstrækkeligt med lys for træernes vækst betingelser, for både røn, lind og platantræer.

Akustikken og rum zonering
De eksisterende ståltransportsystemer der 2 steder krydser boliggaden foreslås bevaret. De renoveres, males og genbruges både som en del af fortællingen om transportsystemet i loftet og de foreslås genbrugt for ophæng af et scenetæppe.
Scenetæppet giver mulighed for at opdele gaderummet i op til 3 rum, i 3 forskellige størrelser, som kan understøtte særlige events i forbindelse arrangementer med musik, teater, foredrag eller ved visning fodboldkampe via projektorer og lign. Scenetæppet har endvidere en akustisk funktion, der sammen med et nyt akustik loft, giver rummet en god og mere dæmpet akustik.

Glas i gavle - klimazonering

Der kan skabes en klimazonering af rummet via en glasinddækning af gavlåbningerne.

Der har tidligere været etableret porte i bygningens gavle. Ideen med at isætte glas porte er i strid med lokalplanen, dette forhold kan undersøges i en efterfølgende projekteringsfase. Der vil kunne etableres en længere sæson for aktiviteter, hvis der etableres en klimazonering. Glasdøre vil forhindre vind og træk. En anden gevinst ved en glas afdækning vil være af akustisk karakter i forhold til omgivelserne.

Kulturarven - detaljer

Dette projekt lægger endvidere op til at de eksisterende døre fra de fremtidige “sidegallerier” ind til kørehallen renoveres og bibeholdes. I dag fremstår buekompositionen med de, originale dør- og vindues orden med enkelte transformationer af den oprindelige facade. Det medsendte projekt foreslår et helt nyt samlet redesign af de indre facader. Måske kan man i den efterfølgende design og projekteringsproces indarbejde fortællingen om den løbende transformation der er indlejret i facaderne. På den måde kan der etableres en større diversitet af de indre facaders proportionering med en buetakt, som kan være med til understøtte bestemte fremtidige anvendelser. En afdækning af løbende arkitektonisk transformation kan aflæses; fra det oprindelige design til 2015 design. Udbudsmaterialet anslår denne holdning, hvilket dette forslag i vides mulig omfang bygger videre på.

Belysningen

Belysningen skal tilføje området en markant mørkeidentitet og skabe de bedst tænkelige rammer for stoppestedets mangfoldige funktioner og de studerendes liv. Derudover skal belysningen understrege de historiske rammer og fremhæve kontrasten mellem nyt og gammelt. Intentionen med belysningen er at skabe et attraktivt og levende offentligt rum, der bidrager positivt til det nye ungdomsboligmiljø. Udover at skabe flotte rammer for områdets aktiviteter skal belysningen facilitere ophold og rekreation såvel som social interaktion.
Planlægning af belysningen sker ud fra et holistisk princip, der sikrer at alle de komplekse parametre der kendetegner et attraktivt visuelt miljø er indarbejdet i en nøje afstemt balance mellem lysets funktion, æstetikken og anlæggenes miljøpåvirkning.

Belysningskoncept

Belysningskonceptet tager udgangspunkt i områdets industrielle fortid og skaber visuelle fortolkninger af bevægelsesprocesserne i den gamle kørehal, som indrammes af de klassiske industrielle rammer. Den nye boliggade iscenesættes som et offentligt byrum, hvor overgangen mellem inde og uderummet opløses.
For at understrege det aktive studenterliv skabes visuelle referencer til eksempelvis hestevognshjul, cykelhjul og tandhjul, som tilføjer området et dynamisk aspekt. Konceptet sigter mod en afstemt balance mellem de historiske omgivelser og bygningens nye funktion som attraktiv ungdomsbolig.
Den samlede lyssætning er opbygget af en række visuelle grundelementer, der varetager hver sin del af lysets udtryk og funktion:


Det funktionelle lys

Dette element har som formål at sikre god orientering, fornemmelse af sted og retning og skabe optimale betingelser for områdets mange funktioner og formål.
Funktionsbelysningen for gågaden foreslås udformet med vel-afblændede lineære LED armaturer, som monteres diskret i loftkonstruktionen. Armaturerne vil skabe en jævn grundbelysning for stoppestedet, som tillader accentueringen af udvalgte fokusområder. Der lægges stor vægt på, at armaturerne er afskærmede og har en rettet lysfordeling, således at blænding eller fjernvirkning undgås.
Funktionsbelysning for haverne foreslås udformet med rektangulære pullerter, som passer til den geometriske landskabelige udformning. For at sikre en høj visuel komfort samt en tryg færdsel skal pullerterne have en nedadrettet lysfordeling og afskærmede lyskilder. Materialevalg tilpasses havenes øvrige inventar.

Det arkitektoniske lys

Det arkitektoniske lys fremhæver arkitektoniske kendetegn og detaljer samtidig med at det definere rum og rammer. For at understrege bygningens arkitektur og skabe attraktive rammer foreslås det at fremhæve vinduespartierne i den øverste del af hallen med en tilpasset belysning. Små LED armaturer med linseoptik placeret i vindueskarm oplyser vinduernes rammer og skaber dermed et struktureret bånd langs facaden, som er synligt både fra afstand og når man er i hallen. De klassiske gavle foreslås fremhævet med en tilpasset arkitektonisk belysning, der en kendetegnet ved at have en afstemt skyggedannelse og lysniveau samt balance mellem detaljer og gavlen som helhed.

Det karakterskabende lys
Dette element har som formål at skabe stemninger, oplevelser og intimitet i form af smukke tableauer, særlige lyssætninger og visuelle fortællinger.
Stoppestedet samt de tilhørende udearealer iscenesættes med en kombination af statiske og dynamiske projektioner og spotbelysning, der accentuerer udvalgte aktivitetsområder inden for de karakteristiske cirkler i belægningen. Det foreslås at anvende høje master med projektører, kendt fra udendørsbelysning, for at understrege gågadens offentlige karakter. Masterne placeres uregelmæssigt imellem cirklerne for at understøtte stedets liveligt og dynamisk udtryk.
De dynamiske projektioner i to centrale cirkler skabes ved hjælp af programmerbare LED projektører, som monteres på de indvendige facader. Disse projektører vil give mulighed for varierende visuelle udtryk, dynamiske lyseffekter og tema-specifikke lyssætninger i forbindelse med arrangementer eller fester. Belysningen vil skabe et visuelt inspirerende miljø for de studerenes aktiviteter, der iscenesætter områdets historie på en moderne og poetisk måde.
I haverne anbefales det at belyse udvalgte træer med nedgravningsarmaturer for at skabe rumlighed og visuel dybdevirkning.

Belysningsanlæggene

Belysningsanlæggene planlægges således, at hver belysningsfunktion varetages af en bestemt anlægstype. Belysningsudstyret tilpasses i farvevalg, materiale og skala det respektive miljø, hvor anlægget integreres i. Det er særligt vigtigt at den arkitektoniske belysning indpasses diskret i arkitekturen og respekterer det historiske bygværk.
Alle belysningsløsninger skal kunne indgå i en normal professionel driftscyklus og være udtryk for anvendelsen af den teknologi, der er mest egnet til at løse den konkrete belysningsopgave. Det vil sige den teknologi, der har de laveste livscyklusomkostninger og miljøpåvirkning, som kan opfylde kravene til belysningens funktion og er udtryk for en tilpasset æstetik.
Med undtagelsen af de statiske projektioner anvendes LED teknologi, der sikrer lang levetid og dermed længere driftsintervaller samt et reduceret energiforbrug sammenlignet med konventionelle lyskilder.

Tårnpladsen
Design og indretning af øvrige udearealer og forslag om en eventuel forplads, Tårnpladsen er uden for denne konkurrences forudsætninger. Programmets intentioner kan forstærkes, funktionelt og æstetisk, hvis de øvrige ude arealer og forpladsen designes i sammenhæng med denne konkurrences forudsætninger.
En samlet belægnings- og belysningsspots strategi vil kunne styrke det samlede anlægs signalværdi i forhold til intentionerne i programmet. Vi forestiller os at Tårnpladsen indrettes med belægnings- og belysningsspots samt enkelte solitære træer. Derudover foreslås Tårnpladsen indrettes med gæste cykel p samt mulighed for at stille borde og stole på den solbeskinnede sydvendte forplads. Tårnpladsen foran det samlede bygningsanlæg vil have et stort potentiale som en ny plads i Odense. En veldesignet ny Tårnplads vil kunne styrke sammenhængen mellem fællesområdet i boliggaden og den omgivende bydel.

Udearealerne

Udearealerne mellem længerne indrettes som intime byhaver primært for beboere. I byhaverne kan man opholde sig i mindre grupper, der kan læses, slappes af og man kan mødes i grønne intime udeopholdsrum, hvor årstidernes skiften er nærværende. Der plantes træer der springer ud og blomstrer i forskellige tempi og farver. Der indrettes i forskellige rumlige kompositioner, med et forløb af hække, i forskellige størrelser og højder. Havernes geometri og rum er skabt i et “ortogonalt” designmodul i modsætning til de cirkulære spots i byrummet.

Stier etableres som stenmelbelægninger og der indrettes med bænke, og overdækkede grønne espalier. Der lægges en lav belysning med pullerter.

Cykelparkeringen

En stor del af programsatte cykel parkering  114 stk. etableres primært i “mellem galleriet” hvor boligerne entreres. Det kan anses for at være er en formen udnyttelse af dette rum. Cyklen er for mange studerende et særligt eje, måske det dyreste eje efter computeren. Derfor er der valgt en god sikker placering af cyklerne. Derudover anses nærværet af cykler i boliggaden som aktivitets skabende. I mellemzonen mellem hovedbygningen og de 3 boliglænger placeres 36 cykelstativer. Denne placering er udendørs men funktionel og let tilgængelig for beboere i de tre længer. Der kan endvidere sættes 22 gæste cykel pladser på Tårnpladsen og 22 stk. på Hestepladsen. Der er til dette projekt designet et enkelt, robust og velfungerende cykelstativ, som er inspireret af de mange stål konstruktioner der er ophængt i lofterne for transport at “slagtevarer”.

Affaldshåndteringen
Det primære husstandsaffaldssystem etableres med 2 stk. nedgravede 5000 liters underjordiske beholdere med mørkegrå VF indkastkuber. Kapaciteten til 119 boliger svarer til en ugentlig tømning. Der opstilles endvidere mørkegrå VF beholdere til indsamling af aviser og flasker på Tårnpladsen. Den anviste placering er lidt uden for den matrikulære grænse, jævnfør matrikelkort spørgerunde 2. Beholderne kan placeres indenfor den matrikulære grænse. Ved placering indenfor matriklen vil indkaststudsene stå lige foran hovedindgangen, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt og ikke det der lægges op til i lokalplanen.

Ved events, fester og almindeligt ophold er det en forudsætning for et velfungerende, rent og pænt gademiljø at der er gode og tilstrækkeligt med muligheder for at komme af med henkastnings affald. 
 Der foreslås et velfungerende og æstetisk affaldssystem, model, solid, Vejxø. En rund cylinderformet model der matcher det øvrige design. Modellen er har mulighed for integreret askebæger, hvor de er placeret udendørs. Erfaringsmæssigt er det anerkendt at smukke og velplacerede affaldssystemer har den største effekt og udnyttelsesgrad.

Hestehuset

Hestehuset foreslås indrettet bl. a. til afdelingens vicevært, som udover den traditionelle viceværtfunktion med løbende drift og vedligehold, skal indgå som medarbejder og tovholder ved events.

Der kan endvidere indrettes værkstedsfaciliteter for beboere i forbindelse med vedligehold, vask og reparation af cykler samt overnatningsmuligheder for pårørende, når de kommer på besøg langvejs fra.
Hestehuset er en markant bevaringsværdig bygning for det samlede anlæg som boligselskabet gerne vil være med til at bevare. Funktioner i bygningen tænkes etableret i samarbejde med øvrige interessenter i grundejerforeningen, således driftsudgifterne pr. bolig minimeres. Endvidere tænkes bygningen benyttet til fælles- og mødelokale for boligselskabet og boligselskabets afdelinger i Odense V, hvor man hidtil har lejet lokaler ”ude i byen”. Boligorganisationen vil afholde udgifterne til indretning af bygningen, således det ikke har direkte huslejepåvirkning for afdelingen.

Drift og vedligehold

Asfaltbelægningen er en drifts- og vedligeholdelseslet og robust belægning. Belysningen etableres for 98 % vedkommende af energivenlig LED belysningskilder. Der er endvidere indrettet med robuste møbler, der ikke kræver nogen særlig vedligehold ud over rengøring. Rengøring udføres af fast vicevært og boligforeningen anvender miljøvenlige rengørings materialer.

Outro - Workshop

Udgangspunktet og ambitionen for teamet er at skabe arkitektonisk kvalitet baseret på værdier som funktionalitet, sikkerhed, tryghed, fleksibilitet, tilgængelighed, bæredygtighed, atmosfære samt mest mulig værdi for investeringen.
Teamet har gode erfaringer med at inddrage brugerne i udviklingsprocesser. Derfor foreslås der en serie workshops hvor brugerne inddrages i en efterfølgende kvalificeringsfase. Vejen til gode resultater opnås gennem levende og dynamiske workshopps, hvor der skabes medejerskab til projektet og forskellige supplerende kompetencer kan mødes og befrugte projektet.